Contact:

B-dul Unirii, nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti

Tel: +4021 891.91.03
Fax: +4021 893.31.75
E-Mail: office@culturadata.ro
 

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/ 2007, respectiv:

“Art. 8 […]
(2) Încadrarea instituţiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5-7 se face prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează.
(3) Înfiinţarea de noi instituţii de spectacole sau concerte şi încadrarea acestora în categoriile prevăzute la art. 5-7 se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale care le înfiinţează, după caz.
(4) Schimbarea încadrării se face la cererea instituţiei sau la propunerea ordonatorului principal de credite, prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează.
(5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene prevăzute la alin. (2)-(4) se adoptă cu votul a două treimi din numărul total de consilieri.
(6) Hotărârile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. (2)-(4) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.”

Prerogativa solicitării  înregistrării unei instituţii publice de spectacole sau concerte în Registrul companiilor de spectacole sau concerte aparţine autorităţii, și anume ordonatorului principal de credite, care poate iniţia demersurile necesare pentru instituţiile subordonate ce funcţionează sub incidenţa dispoziţiilor legale precitate.

La iniţierea acestor demersuri, se recomandă consultarea specialiştilor din cadrul INCFC pentru asigurarea îndrumărilor necesare.

 

Consultați sau descărcați Registrul Artelor Spectacolului.

Dosarele pentru registrul artelor trebuie depuse de o persoană împuternicită de către organizația solicitantă! Tariful de evaluare a dosarului, înscriere în registrul artelor se achită după consultarea speței dvs. cu expertul instituției noastre.

Informații pe email marian.feruta@culturadata.ro