Contact:

B-dul Unirii, nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti

Tel: +4021 891.91.03
Fax: +4021 893.31.75
E-Mail: office@culturadata.ro
Institutul NaŢional pentru Cercetare Şi Formare CulturalĂ
Registrul Artelor Spectacolului

Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registrul, constituie documentul de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titular ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic (art.1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului artelor spectacolului, aprobat prin Ordinul Nr. 2323 din 22 iulie 2009).

Registrul este administrat de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în format electronic și pe suport de hârtie.

Registrul este organizat pe următoarele secțiuni:

 • ”Instituții de spectacole sau concerte”;
 • ”Companii de spectacole sau concerte;
 • ”Impresari artistici” – care are trei părți:

Partea A ”Impresari artistici – persoane fizice”;
Partea B ”Impresari artistici – persoane juridice”
Partea C ”Instituții de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariat al propriilor producții”.

Registrul este adus la cunoștința publicului sub formă de extras fiind publicat pe pagina de internet a instituției, și respectiv pe www.registrulartelor.ro.

Menţionăm că potrivit prevederilor art.27, alin (5)din Ordonanţa nr. 21/2007:

 • „Instituţiile de spectacole sau concerte deja existente, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în subordinea cărora funcţionează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional nr. 2323/2009;
 • pentru instituţiile de spectacole sau concerte nou-înfiinţate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în subordinea cărora funcţionează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în registru în termen de 60 de zile de la data înfiinţării.

Potrivit prevederilor art.27alin.(6)din Ordonanţa nr. 21/2007:

 • Companiile de spectacole sau concerte deja existente vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii, cultelor  şi patrimoniului naţional nr. 2323/2009;
 • companiile de spectacole sau concerte nou-înfiinţate vor face demersurile necesare pentru înscrierea în registru, în termen de 60 de zile de la data înfiinţării.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/ 2007, respectiv:
“Art. 8 […]
(2) Încadrarea instituţiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5-7 se face prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează.
(3) Înfiinţarea de noi instituţii de spectacole sau concerte şi încadrarea acestora în categoriile prevăzute la art. 5-7 se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale care le înfiinţează, după caz.
(4) Schimbarea încadrării se face la cererea instituţiei sau la propunerea ordonatorului principal de credite, prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează.
(5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene prevăzute la alin. (2)-(4) se adoptă cu votul a două treimi din numărul total de consilieri.
(6) Hotărârile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. (2)-(4) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.”

Prerogativa solicitării înregistrării unei instituţii publice de spectacole sau concerte în Registrul artelor spectacolului aparţine autorităţii, și anume ordonatorului principal de credite, care poate iniţia demersurile necesare pentru instituţiile subordonate ce funcţionează sub incidenţa dispoziţiilor legale precizate.

Precizăm că neîndeplinirea demersurilor pentru înscrierea în Registru în termenele legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Efectuarea înscrierilor în Registru se face de către solicitanți prin completarea unei cereri și depunerea dosarului prin reprezentant sau împuternicit la sediul INCFC – secretariat Registru.

Tarife de înscriere în Registru:

 • Evaluare dosar în vederea înscrierii instituție/ companie de spectacole sau concerte: 200 lei/ dosar
 • Înscriere instituție/ companie de spectacole sau concerte: 200 lei/ dosar
 • Emitere certificat de înscriere în Registru: 50 lei

Tarif total instituții/ companiii de spectacole sau concerte: 450 lei/ dosar
Efectuarea de mențiuni în Registru: 50 lei/ mențiune
Secțiunea impresari artistici:

 • Evaluare dosar în vederea înscrierii la partea A – impresari artistici – persoane fizică: 200 lei/ persoană;
 • Evaluare dosar în vederea înscrierii la partea B – impresari artistici – persoane juridică: 200 lei/ persoană;
 • Evaluare dosar în vederea înscrierii Partea C - Instituții de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariat al propriilor producții: 200 lei/ dosar
 • Inscriere Partea C - Instituții de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariat al propriilor producții: 200 lei/ dosar
 • Emitere certificat de înscriere în Registru: 50 lei
 • Emitere atestat și legitimație persoană fizică: 50 lei
 • Emitere aviz persoană juridică: 50 lei

Total general înscriere în registru persoane fizice atestate: 200 lei
Total general înscriere în registru persoane juridice avizate: 200 lei
Total General Instituții de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariat al propriilor producții: 450 lei