Contact:

B-dul Unirii, nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti

Tel: +4021 891.91.03
Fax: +4021 893.31.75
E-Mail: office@culturadata.ro
Documente înscriere în registru

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/ 2007, respectiv:

“Art. 8 […]
(2) Încadrarea instituţiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5-7 se face prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează.
(3) Înfiinţarea de noi instituţii de spectacole sau concerte şi încadrarea acestora în categoriile prevăzute la art. 5-7 se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale care le înfiinţează, după caz.
(4) Schimbarea încadrării se face la cererea instituţiei sau la propunerea ordonatorului principal de credite, prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează.
(5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene prevăzute la alin. (2)-(4) se adoptă cu votul a două treimi din numărul total de consilieri.
(6) Hotărârile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. (2)-(4) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.”

Prerogativa solicitării  înregistrării unei instituţii publice de spectacole sau concerte în Registrul artelor spectacolului aparţine autorităţii, și anume ordonatorului principal de credite, care poate iniţia demersurile necesare pentru instituţiile subordonate ce funcţionează sub incidenţa dispoziţiilor legale precitate.

La iniţierea acestor demersuri, se recomandă consultarea specialiştilor din cadrul INCFC pentru asigurarea îndrumărilor necesare.


Vă facem cunoscut că a apărut Ordinul ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional nr.2323/2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Registrului artelor spectacolului  care a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 578/19.08.2009.

Potrivit prevederilor actului normativ mai sus enunţat, art. 15, pentru înscrierea în Registru a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice este necesar să se depună la compartimentul de specialitate al INCFC cererea pentru înscriere în registru.

 

Lista documente înscriere în registru Companii spectacole sau concerte

Lista documente înscriereîn registru Instituţii de spectacole şi concerte

Lista documente înscriere Impresari Persoane fizice

Lista documente înscriere Impresari Persoane juridice

Cererea înscriere instituţii

Cererea înscriere companii de spectacole sau concerte

Cererea înscriere - reînscriere IA-PF, PJ, Instituţii IA proprii

Raport şi declaraţie persoane juridice AVIZATE

Raport şi declaraţie persoane fizice ATESTATE

CV model european